Demokrati

Demokrati är den enda form av samhällsstyre som vill tillvara på alla människors intressen och viljor. Eftersom alla styrelseformer har olika kvalitet, mycket beroende på vilka människor det är som är intresserade av makt och vilken moral dessa människor har när det gäller rättvisa och delegering, så får det avgörande betydelse för resultatens innehåll och genomförande av beslut.

Demokraterna eftersträvar stor lyhördhet och en öppenhet för perspektiv. När man sedan enas om beslut ska dessa kunna utföras och genomföras både målmedvetet och med fortsatt lyhördhet för förändring och justering. Få beslut är så perfekta att de är ristade i sten.

Den amerikanske statsvetaren Robert A. Dahl definierade politisk demokrati som ett ideal där alla vuxna är aktivt involverade i beslutsprocessen.

  • Beslutsjämlikhet: Vars och ens åsikt har samma tyngd när man skall fatta kollektiva beslut
  • Effektivt deltagande: Under hela beslutsprocessen har var och en lika stora möjligheter att uttrycka sina önskemål
  • Upplyst förståelse: Var och en skall ges tillräcklig tid för att sätta sig in i de frågor som ska beslutas
  • Kontroll över dagordningen: Folket bestämmer själv vilka frågor som skall eller inte skall beslutas genom kollektivt beslutsfattande
  • Inklusion: Med folket menas alla vuxna som lyder lagarna, ej barn eller genomresande

Den traditionella indelningen av politisk demokrati har varit direkt demokrati och representativ demokrati. Den direkta demokratin praktiserades i Aten i antikens Grekland, och innebär att alla röstberättigade beslutar själva i alla frågor, där fria män samlades på ett torg och fattade beslut med handuppräckning. Samma system, med bistånd av viss modern teknik, används i dag exempelvis i Schweiz’ kantoner och i kommuner med lågt befolkningstal i till exempel USA. Informationssamhället med datorer i snart varje hushåll anses öppna för möjligheten av system med direkt demokrati även om befolkningstalet är stort.

Folkomröstningar i enstaka frågor är idag den enda formen av direkt demokrati i kommuner, regioner eller länder med högt antal röstberättigade. I Sverige är emellertid folkomröstningarna endast vägledande – statsmakterna eller kommunen behöver i Sverige inte rätta sig efter folkomröstningens utfall. Demokraterna anser att man då lika gärna kan nöja sig med opinionsundersökningar då dessa icke beslutsgällande folkomröstningar är väldigt dyra och kan bli kontraproduktiva.

Representativ demokrati eller indirekt demokrati är idag den dominerande formen av demokrati, och innebär att de röstberättigade väljer ombud som exempelvis får utgöra en förenings styrelse. På nationell, regional och kommunal nivå är det nästan uteslutande så att medlemmar av de politiska partierna (politiker) har kommit att fungera som ombud i beslutsprocessen. De politiska partierna är även valorganisationer som tillhandahåller politiker för folket att rösta på. Politiker tillhörande partier är således representanter som med öppna mandat bestämmer å folkets vägnar i någon form av församling eller parlament, som i sin tur utser en styrelse eller regering. Parlamentet har den lagstiftande makten och regeringen den verkställande makten.

Sverige har val vart fjärde år.

 

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: