Vi undersöker partiers förhållande till EU här svarar Feministiskt Initiativ (FI)


Journalist Börje Peratt har vänt sig till samtliga partier i riksdagen och några utanför men som kommit in i EU, för att få deras ståndpunkt i nedanstående frågeställningar. Först med svar är Feministiskt Initiativ (FI)

Frågeställningarna

  1. Står Ni/Ert parti bakom att det är grundlagsfäst att Sverige inte längre är en suverän nation utan ett EU-protektorat?
  2. Den representativa demokratin bygger på mänskliga fri- och rättigheter, den allmänna rösträtten, och tanken att politiska organ är ansvariga inför valda församlingar. Detta gäller inte då vi nu står under EUs överstatlighet och förmynderi. Det är ingen folkvald församling.  [Hur ser ni på det?]
  3. EU-lagar gäller framför svenska lagar
    Sveriges EU-medlemskap innebär att Sverige ska följa de regler EU:s institutioner beslutar om. Om Sverige inte följer reglerna kan landet dras inför EU-domstolen. Om en svensk lag står i strid med en EU-lag är det EU-lagen som gäller.

    Många av de lagar EU beslutar om är överstatliga, till exempel inom asylpolitiken och jordbrukspolitiken. Överstatligheten innebär att Sverige måste följa besluten även om Sverige röstat emot beslutet i ministerrådet. [Hur ser ni på det?]

  4. Att Sveriges riksdag med Alliansen i spetsen lyckats göra denna grundlagsändring innebär att vi först måste rösta bort skrivningen om EU i grundlagen, inte en gång utan två gånger med ett val emellan.  [Hur ser ni på det?]

Feministiskt Initiativ (FI) svarar:

Fråga 1: Står Ni/Ert parti bakom att det är grundlagsfäst att Sverige inte längre är en suverän nation utan ett EU-protektorat?

SVAR: – EU har beslutat att så många beslut som möjligt ska tas på den lämpligaste, ”lägsta” nivån enligt subsidiaritetsprincipen. Det betyder att EU bara lägger sig i de frågor som länder inte kan lösa själva, T.ex. utsläppregler tycker vi bör vara globala eller åtminstone överenskommelser inom EU medan de allra flesta frågor kan skötas nationellt, regionalt eller kommunalt.

KOMMENTAR: FI svara inte på frågan om att vi har övergivit vår suveränitet. FI har inte en realistisk bild av subsidiaritetsprincipen. EU lägger sig definitivt i beslut som påverkar Norden på ett katastrofalt sätt.
EU har fridlyst en invasiv och mycket skadlig fågel, den kinesiska mellanskarven, som nu har orsakat att våra vanligaste fiskarter har minskat till en bråkdel och samtidigt bidragit till en övergödning som för överskådlig tid dödat bottnarna och gjort att Östersjön med sina giftalger blir otjänligt. De har spridit sig upp över västkusten och in i landet vilket nu hotar hela vårt vattenbestånd. FI förstår inte de negativa besluten från EU och konsekvenserna för vår miljö och våra grundnäringar.

Fråga 2: Den representativa demokratin bygger på mänskliga fri- och rättigheter, den allmänna rösträtten, och tanken att politiska organ är ansvariga inför valda församlingar. Detta gäller inte då vi nu står under EUs överstatlighet och förmynderi. Det är ingen folkvald församling. [Hur ser ni på det?]

SVAR: – F! verkar för att beslut, när det är rimligt, skall tas på lokalnivå med så högt demokratiskt inflytande och transparens som möjligt. EU är inte en främmande makt utan Sverige deltar ju faktiskt i den demokratiska processen i EU,

KOMMENTAR: EU är inte demokratiskt man har inte en folkvald församling.

Fråga 3: Sveriges EU-medlemskap innebär att Sverige ska följa de regler EU:s institutioner beslutar om. Om Sverige inte följer reglerna kan landet dras inför EU-domstolen. Om en svensk lag står i strid med en EU-lag är det EU-lagen som gäller.

SVAR: – Feministiskt initiativ bedriver sin Europapolitik med utgångspunkten att EU går att förändra, och vi deltar aktivt i EU:s beslutsfattande för att påverka EU mot den politiska inriktning som vi representerar. Soraya Post och hennes stab representerar oss och vi har fullt förtroende för att de gör allt för att lyfta de för oss viktiga frågorna. om jämställdhet, romers rättigheter och andra mänskliga rättigheter.

KOMMENTAR: Till andra mänskliga rättigheter kanske vi kan föra hälsofrihet och rörligheten och patientvalfriheten. Men det är inget FI för fram. Svenska folkets rättigheter tycks inte så viktiga för FI

Fråga 4: Att Sveriges riksdag med Alliansen i spetsen lyckats göra denna grundlagsändring innebär att vi först måste rösta bort skrivningen om EU i grundlagen, inte en gång utan två gånger med ett val emellan.  [Hur ser ni på det?]

SVAR: – Din fråga innehåller många delar och påståenden och skulle kräva en stor diskussion för att besvara fullödigt vilket inte finns utrymme för här, Ett kort svar är att vi nu är med i EU och att vi ska göra det bästa utav detta. F! bidrar med att idogt lyfta de mänskliga rättigheterna och att de ska implementeras i alla beslut som tas i EU-parlamentet. Vi har ingen politik som strävar efter att gå ur EU. Vänligen Margarethe

KOMMENTAR: Tack FI för detta klarläggande. FI är ett EU-vänligt parti som ignorerar att Sveriges riksdag röstat bort vår suveränitet.  Man kanske inte förstår bristerna i demokratisk organisation och det hot mot vårt självbestämmande och faran som medlemskapet fört med sig. Man tycks anse att det är ett löst ”påstående” att Sverige grundlagsändrat så att vi övergivit vår suveränitet.

Ny grundlag – historiskt beslut utan debatt (LÄNK SVT)
SD de enda som protesterar. Så här skriver SD i SvD Lagändring försvårar EU-utträde.
Möjligen ville övriga partier inte förlika sig med SD och därmed dog debatten. Även V, vars väljare enligt opinionsmätningar är för ett EU-utträde, höll tyst.

//BP

Feministiskt Initiativ Valplattform
Partiers förhållande till EU så här svarar Feministiskt Initiativ (FI)

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: