FRA lagen

Om FRA
Läs mer här
Förutsättningarna för denna verksamhet finns fastställda i lag och regelverk.
Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får ske endast i syfte att kartlägga
1. yttre militära hot mot landet,
2. förutsättningar för svenskt deltagande i fredsfrämjande och humanitära internationella insatser eller hot mot säkerheten för svenska intressen vid genomförandet av sådana insatser,
3. strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen,
4. utveckling och spridning av massförstörelsevapen, krigsmateriel och produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,
5. allvarliga yttre hot mot samhällets infrastrukturer,
6. konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säkerhet,
7. främmande underrättelseverksamhet mot svenska intressen, eller
8. främmande makts agerande eller avsikter av väsentlig betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik.

Uppdrag

FRA:s verksamhet bidrar till att skydda Sverige och svenska intressen. Det sker dels genom att vi ger våra uppdragsgivare unik information om viktiga utländska förhållanden av betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, dels genom vårt arbete med att stärka informationssäkerheten hos samhällsviktig verksamhet.

Läs mer här

Syftet är att spana mot utländsk information. Lagen ger uttryckligen inte rätt till spaning på inhemsk signaltrafik, mail, sms, telefon, mobil etc. Därför blir debatten om detta vulgariserad när man påstår det. (Läs Snowdens jämförelser med amerikansk underrättelsetjänst och svenskt samröre.)

Kritik mot FRA
stoppaFRAlagen.nu arbetar för att lagen ska rivas upp. Texten nedan vittnar om direkt missuppfattning eller avsiktligt förvillande.

Den 18 juni 2008 införde Sveriges riksdag allmän avlyssning av svenska medborgare. Försvarets Radioanstalt (FRA) kommer att ges tillgång till all kabelburen kommunikation som passerar Sveriges gränser.
Nästan all kommunikation, även inhemsk, passerar idag gränsen och kan därmed avlyssnas: e-post, sms, webbtrafik, chattar och mobil- och telefonsamtal.
Ingen brottsmisstanke krävs. Alla behandlas som misstänkta.

Avlyssningen sägs skydda mot odefinierade ”yttre hot”.

De som vill stoppa FRA lagen menar att

I själva verket är den nya lagen i sig ett allvarligt angrepp på det öppna och fria samhället, i och med att staten bereder sig tillträde till medborgarnas privata kommunikation.

Ovanstående kritik baserar sig antingen på avsiktlig eller omedveten desinformation. Det FRA vill komma åt är utifrån kommande hot mot landet, samhället och människorna. Det avser inte inhemsk trafik och således inte medborgarna i Sverige.

FRA startade i och med att svensk underrättelsetjänst ville dechiffrera Tyskarnas kommunikation under andra världskriget. (Wikipedia)
Några kända fall som inte råder under militär sekretess är FRA´s avslöjande om Warzawapaktens intåg i Prag 1968. (Wikipedia om Pragvåren)
FRA kunde inte heller finna att det förekom någon framställning av kemiska vapen i Irak. Det som var USA´s och dess allierades argument för sitt i praktiken oprovocerade angrepp.
FN observatören Hans Blix fann aldrig någon sådan produktion och inte USA heller efter att man genomfört övertagande av Irak.
Att FRA inte gick ut offentligt med sin uppfattning (vilket man således inte får) har Sverige blivit kritiserat för. (Newsmill)
Sverige görs i denna artikel medskyldiga trots att Sverige vägrade gå med i ett krig som i praktiken var ett brott mot folkrätten.
Svensk signalspaning låg med stor säkerhet bakom avslöjandet om den 2010 terrorplanerade attacken mot Jyllandposten i Köpenhamn. Detta kan naturligtvis varken SÄPO eller FRA tillstå.

%d bloggare gillar detta: