Holistisk samhällssyn

Holism  (av grekiska holos, ”hel”, ”odelad”), ett filosofiskt betraktelsesätt som innebär att helheten är större än summan av delarna. Motsatsen är reduktionism och att se verkligheten i allt mindre delar.

En holistisk politisk samhällssyn försöker betrakta ett problemområde som integrerat och ”delarna” som i vissa fall oskiljaktiga. Oförståelse för detta kan ge katastrofala konsekvenser för miljö, djur, människa ja livet som sådant. Av dessa skäl får ingrepp i miljön ofta genomgå konsekvensanalyser. Risken är annars att det blir ”fort men fel”. Utredningar FoU har ofta till uppgift att konsekvensutreda förslag. Det kan ta tid men måste oftast få ta tid.

Skador av icke tillräckligt utredda läkemedel
Exempel på ”fort men fel” är det oprövade svininfluensavaccinet som orsakade svår skada på folkhälsan. Läkemedelsindustrin har gjort sig skyldiga till sådana insatser många gånger. Och kritiken gäller att man sätter ekonomi och intäkter före hälsa. Neurocedyn var också ett uppmärksammat fall av icke fullständigt utredda bieffekter.

Forska på alternativ
Av dessa skäl förordar Demokraterna mycket strängare och mer långt gående tester innan de sätts in. Demokraterna förordar även studier på och utveckling av så kallade alternativ eller integrativ medicin som ofta har avsevärt färre biverkningar om några alls.

Ett akut område rör den psykiska ohälsan
Allt fler unga tar ångestdämpande medicin och sömntabletter. Detta är en akut kris som måste åtgärdas.
En holistisk samhällssyn ser längre än reduktionismens minimalism.

Skolans nedgång
Negativa upplevelser i skolmiljön kan påverka människor hela livet. Därför är det angeläget att redan från start ge människan de bästa förutsättningar samhället kan ge. Då blir skolmiljöns otrygghet i praktiken en mänsklig katastrof för många. Den nedrustning som skett under Alliansens styre är svårmätbar men inte svårförutsägbar. Konsekvensen blir att många går ut utan betyg och utan framtid.

Kriminalitet
Konsekvensen av social utslagning blir ohälsa, våld och kriminalitet. Då ropar man på fler poliser och fler fängelser. Ska vi ha ett samhälle där ena halvan av befolkningen håller den andra halvan inlåsta? Vill vi ändra på detta så kan vi.

%d bloggare gillar detta: