Löneutjämningsprincip

Löne- och bonusreglering omfattar även pension, fallskärmar och arvoden.
EU har instiftat reglering för bonusar. Men följer företagen dessa?
Rapport från FI

”Finansinspektionen (FI) har fått i uppdrag av regeringen att redovisa hur EU-rekommendationen om ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn har genomförts, vilka åtgärder som har vidtagits för att se till att de nya reglerna följs och hur företagen som omfattas har anpassat sig till rekommendationerna.
FI har avgränsat undersökningen till 41 banker, värdepappersbolag och fondbolag och studerat hur de har anpassat sig till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:6) om ersättningspolicy i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag (ersättningsföreskrifterna).
Undersökningen visar att endast knappt hälften av de undersökta företagen har anpassat sig till ersättningsföreskrifterna i tillräcklig utsträckning.”

Det finns kryphål och tolkningsmöjligheter som gör det möjligt att smita från direktiven.
Demokraterna förordar en striktare policy som åtföljs av direkta konsekvenser ( böter, fängelse, näringsförbud), om man inte följer dessa.

Regleringen gäller börsnoterade företag, banker, värdepappersbolag, fondbolag, finansieringsinstitut, affärsdrivande verk, alla myndigheter och alla verk, konstruktioner, företag som arbetar för stat, kommun, landsting. Reglering gäller förutom all myndighetspersonal även alla politiskt förtroendevalda.

Regleringen säger att ingen lön få överstiga den lägst betalde med x?* månadslöner. Maxnivå inrättas.
Inget timarvode för extern konsult får överstiga timlön för lägst anställd x?* gånger. Maxnivå inrättas
Bonus system får inte råda bland någon konstruktion som anlitas inom eller av stat, kommun, landsting.
Pensionssystem regleras utifrån motsvarande princip.
Yrkespolitikers pensioner/fallskärm ska omedelbart omförhandlas så att även äldre avtal likställs med nya striktare och tidsbegränsade till ett år efter avgång.

* Nivån på detta måste utredas men som utgångspunkt kan siffran 10 gälla.
Maxnivån måste förmodligen vara i förhållande till omsättning och antal anställda. Även den bör således utredas.

Konsekvenser, bestraffning av överträdelse.
Detta måste lagstiftas men kan innan lagar träder ikraft gälla som riktlinjer. Det innebär att stat, kommun landsting inte får göra affärer med företag som inte tillämpar direktiven. Tillämpningen är brådskande.

%d bloggare gillar detta: